Januar 2020

 

 1. Aftalen og parterne

1.1.De i aftalebrevet angivne vilkår og eventuelle senere skriftlige ændringer hertil samt nærværende forretningsbetingelser udgør aftalen (”Aftalen”) mellem kunden og Solveo.

1.2.Parterne i Aftalen er Solveo og kunden, og ingen af disse må transportere eller overdrage rettigheder eller pligter i medfør af Aftalen eller dele af denne til andre, uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke.

1.3.Ved uoverensstemmelse mellem vilkår angivet i aftalebrevet og nærværende forretningsbetingelser gælder aftalebrevet forud for forretningsbetingelserne.

1.4.Kundens angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre eller egne forretningsbetingelser anses ikke som fravigelse af Aftalen og nedenstående betingelser, medmindre Solveo skriftligt har accepteret disse.

 1. Opgavens afgrænsning og udførelse

2.1.Solveos ydelse (i det følgende kaldet ”ydelsen”) er beskrevet i aftalebrevet.

2.2.Solveo vil bestræbe sig på at levere ydelsen i overensstemmelse med en mellem parterne aftalt tidsplan. Medmindre kunden og Solveo udtrykkeligt og skriftligt har aftalt et endeligt leveringstidspunkt, er alle datoer, som Solveo har angivet, f.eks. i aftalebrevet, alene ansat skønsmæssigt.

2.3.Solveo er ikke forpligtet til at ajourføre anbefalinger, konklusioner, rapporter, præsentationer eller andre produkter, hverken i mundtlig eller skriftlig form, efter at disse er afleveret i endelig form til kunden.

2.4.Udvidelse eller indskrænkning i omfanget af den aftalte ydelse skal aftales skriftligt mellem parterne. Yderligere arbejde, som Solveo udfører i forbindelse med en ændring af opgaven, vil være omfattet af Aftalen og underlagt dens vilkår, dog med forbehold for justering af Solveos honorar samt tidsplanen.

 1. Fortrolighed

3.1.Parterne er gensidigt forpligtede til at behandle alt materiale og alle oplysninger om den anden part samt alle oplysninger modtaget fra den anden part i forbindelse med opgavens udførelse fortroligt.

3.2.Bestemmelsen om fortrolighed finder ikke anvendelse på materiale og oplysninger,

 • som er offentligt kendt,
 • som modtageren allerede er bekendt med,
 • som er videregivet fra tredjemand uden begrænsninger,
 • som er uafhængigt udviklet,
 • eller som er oplyst i medfør af et lovmæssigt krav eller en kendelse.

3.3.Hverken kunden eller Solveo må offentligt omtale hinanden eller ydelsen uden den anden parts forudgående, skriftlige samtykke.

3.4. Når en opgave, hvor Solveo har medvirket, er afsluttet og offentligt kendt, er Solveo berettiget til at bruge den som reference i markedsføringsmæssig sammenhæng.

 

 1. Samarbejde

4.1.Parterne skal gensidigt holde hinanden orienteret om ethvert væsentligt forhold vedrørende opgavens udførelse.

4.2.Kunden skal udpege en kvalificeret person, som kan træffe alle beslutninger på ledelsesplan for så vidt angår Aftalen.

4.3.Kunden skal loyalt samarbejde med Solveo om løsning af opgaven, herunder rettidigt foranledige, at Solveo får adgang til alle kundens data, oplysninger og medarbejdere, som er nødvendige for levering af den aftalte ydelse, samt straks oplyse Solveo om evt. forslag, udvikling eller andre forhold eller problemstillinger der, efter kundens vurdering, er væsentlige for Solveos løsning af opgaven og levering af den aftalte ydelse.

 1. Persondata

5.1. Nærværende punkt 5 finder ikke anvendelse, når Solveo er databehandler for kunden, i hvilke tilfælde der indgås en særskilt databehandleraftale.

5.2. Solveo er undergivet reglerne i hvidvaskloven og skal derfor indhente og opbevare identitets- oplysninger på kunden efter reglerne i denne lov.

5.3. Identitetsoplysninger indhentet efter hvidvaskloven behandles alene med henblik på forebyggelse af hvidvask eller finansiering af terrorisme. Identitetsoplysningerne bliver ikke brugt til kommercielle formål.

5.4.Solveo respekterer sine kunders forventninger om persondatabeskyttelse og fortrolighed. Solveo indsamler og behandler således persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder, men ikke begrænset til EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR), databeskyttelsesloven og særlovgivning, herunder revisorloven.

5.5.Solveo anvender databehandlere til at opbevare og behandle persondata, der er modtaget fra kunden eller dennes repræsentant, ligesom Solveo videregiver persondata til andre relevante tredjeparter, som bistår med levering af ydelsen, eller i den udstrækning dette er nødvendigt for at varetage kundens interesser og/eller levere den aftalte ydelse.

5.6.I det omfang Solveo modtager persondata fra kunden om tredjemand, er det kundens ansvar at sikre sig, at kunden har ret til at videregive sådanne persondata til Solveo.

5.7.Solveo har udarbejdet en privatlivspolitik om behandling af persondata, som Solveo ikke har nogen individuel kontakt med, herunder kundens medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere m.fl. Solveos privatlivspolitik findes på www.Solveo.dk. Det er op til kunden at informere dennes medarbejdere, kunder m.fl. om Solveos privatlivspolitik.

 1. Elektronisk kommunikation

6.1.Medmindre andet fremgår af Aftalen, er begge parter indforstået med anvendelse af elektronisk kommunikation via f.eks. e-mail af alle dokumenter og meddelelser, der vedrører Aftalen.

6.2.Parterne er indforstået med, at elektronisk kommunikation er usikker, og at data kan blive ødelagt, at meddelelser ikke altid leveres omgående (eller overhovedet) eller kommer til vedkommendes kendskab.

6.3.Elektroniske meddelelser er sårbare over for computervirus. Hver part er ansvarlig for at beskytte sine egne systemer og interesser. Solveo er ikke ansvarlig over for kunden for evt. tab eller skade, som måtte opstå som følge af Solveos brug af internettet, kundens netværk, programmer, elektroniske data eller andre systemer.

 1. Interessekonflikt

7.1. Ved påtagelse af en opgave afklarer Solveo, om det vil indebære en interessekonflikt for Solveo at påtage sig opgaven.

7.2.Solveo henstiller til, at kunden, hvis denne er eller bliver opmærksom på mulige interessekonflikter, som kan påvirke opgaven, straks giver Solveo meddelelse herom.

7.3. Hvis en potentiel eller aktuel konflikt er identificeret, og Solveo vurderer, at kundens interesse kan varetages tilstrækkeligt sikkert ved iværksættelse af relevante procedurer, vil Solveo drøfte og aftale sådanne procedurer med kunden.

 1. Honorarer, udgifter og betalingsbetingelser

8.1.Solveos honorar for udførelse af en opgave beregnes i overensstemmelse med aftalebrevet.

8.2.Hvis der ikke forud for arbejdets påbegyndelse er indgået aftale med kunden om beregning af honorar, beregnes det på baggrund af medgået tid og de til enhver tid fastsatte timesatser for de partnere og medarbejdere, der har udført opgaven.

8.3.Solveos angivelse af et honorar ved aftaleindgåelsen er udtryk for et skøn ud fra de forudsætninger, som parterne har angivet i aftalebrevet. Det følger heraf, at selvom der er aftalt et fast honorar for ydelsen, er Solveo berettiget til i følgende situationer at beregne honorar for den mertid, som Solveo skal anvende på levering af ydelsen, hvor det viser sig efter Aftalens indgåelse,

at             forudsætningerne for levering af ydelsen er ændret, eller

at             forudsætningerne for levering af ydelsen ikke var korrekte eller tilstrækkelige, og at omstændighederne kan tilskrives kunden. I tilfælde af udvidelse eller indskrænkning af den aftalte ydelse henvises til punkt 2.4. i disse betingelser.

8.4.Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder rimelige rejseomkostninger, indkvartering, leveomkostninger, publikationer, data mv. skal betales af kunden ud over honoraret. Honorar til eksterne rådgivere og specialister, der engageres af kunden, betales direkte af denne og er Solveo uvedkommende.

8.5.Honorar til underleverandører, som er engageret af Solveo, udgør ikke en del af Solveos honorar, men faktureres kunden som almindeligt udlæg.

8.6.Betalingsbetingelserne er netto kontant fra fakturadato. Ved betaling efter 14 dage beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

 1. Rettigheder

9.1.Hver part bevarer sine rettigheder, som bestod før påbegyndelse af opgaven, uanset at disse rettigheder indgår i ydelsen, og ingen part opnår nogen rettighed til den anden parts rettigheder, der bestod forud for Aftalen.

9.2.Solveo har ejendomsretten til enhver form for immaterielle rettigheder, produkter og materiale, der fremkommer som led i frembringelsen af ydelsen.

9.3.Kunden har ret til at anvende ydelsen, der leveres i medfør af Aftalen, internt i sin organisation. Brugsretten omfatter dog ikke eventuelle modeller og metoder eller lignende, som er anvendt i forbindelse med ydelsens udførelse, og som tilhører Solveo.

9.4.Ydelsen, som Solveo har leveret til kunden, må ikke videregives til tredjemand. Ydelsen må alene anvendes til eget brug og til det formål, der er angivet i aftalebrevet, medmindre Solveo skriftligt har givet samtykke til andet, eller hvis dansk lovgivning eller retslig afgørelse pålægger/giver kunden ret til en sådan videregivelse.

9.5.Solveo påtager sig ikke ansvar eller forpligtelser i tilfælde af, at ydelsen bruges til andet formål end det i aftalebrevet anførte.

 1. Misligholdelse

10.1.Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen og/eller disse betingelser, er den anden part berettiget til at ophæve Aftalen.

10.2.Misligholder kunden sine betalingsforpligtelser, er Solveo berettiget til at ophæve Aftalen.

10.3.Ophævelse kan dog kun ske, såfremt misligholdelsen ikke er bragt til ophør 14 dage efter afsendelsen af skriftligt påkrav. Påkravet skal angive misligholdelsesgrund, og at Aftalen vil blive ophævet, såfremt forholdet ikke er berigtiget inden fristens udløb.

10.4.I tilfælde af væsentlig misligholdelse er en part berettiget til erstatning i henhold til dansk rets almindelige regler, jf. dog punkt 11 om ansvarsbegrænsning.

 1. Ansvarsbegrænsning

11.1.Solveo er ansvarlig for den leverede ydelse under Aftalen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Aftales begrænsninger af det samlede erstatningsansvar, fremgår dette af aftalebrevet.

11.2.Solveo er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af goodwill, image, indtjening, fortjeneste eller tab af data.

11.3.Solveo kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som et resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end Solveo.

11.4.I forbindelse med formuleringen af en eventuel anbefaling, konklusion, rapport, præsentation eller andet produkt, som en del af ydelsen, er Solveo berettiget til mundtligt at drøfte ideer med kunden eller at forevise kunden udkast til sådanne produkter. Solveo kan ikke holdes ansvarlig for indholdet af mundtlige rapporteringer eller udkast til produkter, som efterfølgende skal erstattes af færdiggjorte produkter.

11.5.Solveo påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som drager fordel af eller benytter den af Solveo leverede ydelse eller opnår adgang til ydelsen. Kunden forpligter sig til at godtgøre Solveos forpligtelser, tab, udgifter eller andre omkostninger, som Solveo med rimelighed måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter samt krav mod Solveo som følge af kundens misligholdelse af Aftalen.

 1. Ophør af Aftalen

12.1.Hvis ydelsen er en revisionsopgave, kan dette hverv bringes til ophør i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor.

12.2.Medmindre andet er aftalt, jf. dog pkt. 12.1, kan begge parter opsige Aftalen med et varsel på én måned. Opsigelsen skal meddeles skriftligt.

12.3.Uanset hvad der måtte følge andetsteds i Aftalen, er Solveo berettiget til skriftligt at opsige Aftalen med øjeblikkelig virkning, såfremt Solveo vurderer, at Solveos hele eller delvise opfyldelse af Aftalen som følge af lov, gældende ret eller omstændighederne (herunder, men ikke begrænset til, ændringer i kundens ejerskab eller kontrol) vil være ulovlig eller i strid med regler om uafhængighed, som Solveo er underlagt.

12.4.Ved kundens opsigelse af Aftalen skal kunden betale Solveo for de indtil opsigelsen leverede ydelser og/eller uafregnet tidsforbrug samt alle påløbne omkostninger og udlæg, ligesom kunden skal betale Solveo rimelige omkostninger affødt af opsigelsen.

12.5.Medmindre Aftalen opsiges tidligere i overensstemmelse med ovennævnte, ophører den, når ydelsen er leveret.

12.6.Eventuelle bestemmelser i Aftalen, der enten udtrykkeligt eller i kraft af deres karakter rækker ud over tidspunktet for ophøret af Aftalen, skal, uanset hvad der er anført ovenfor, fortsat gælde efter ophør.

 1. Lovvalg og værneting

13.1.Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen af Aftalen og/eller disse forretningsbetingelser afgøres under anvendelse af dansk ret ved de danske domstole.